Prohlášení o ochraně soukromí

Vítáme vás na našich stránkách a děkujeme za váš zájem o naši společnost.

I. Jméno a adresa správce údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a dalšími národními zákony o ochraně údajů členských států EU a dalšími předpisy týkajícími se ochrany údajů je správce údajů:

EDAG Engineering CZ spol. s r.o.
Vedení společnosti: Aleš Paldus
Bondy Centrum,
Office Centrum B,
tř. Václava Klementa 1459
293 01 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 374 500
E-mail: info-cz[at]edag.com
Web: www.edag.cz

II. Jméno a adresa úředníka pro ochranu údajů

Úředníkem pro ochranu a správu údajů je:

Aleš Paldus
EDAG Engineering CZ spol. s r.o.
Bondy Centrum,
Office Centrum B,
tř. Václava Klementa 1459
293 01 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 374 500
E-mail: info-cz[at]edag.com
Web: www.edag.cz

III.    Informace o zpracování obecných údajů

1.    Rozsah, v jakém jsou osobní data zpracovávána

Vždy shromažďujeme a používáme osobní údaje našich uživatelů v rozsahu, v němž je to nezbytné pro poskytování plně funkční webové stránky a našeho obsahu a služeb. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány na základě plnění právních povinností, plnění smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě uděleného souhlasu. Jedna výjimka z tohoto pravidla platí v případech, kdy z faktických důvodů není možné získat předchozí souhlas uživatele a zpracování těchto údajů je povoleno zákonem. 

2.    Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vzhledem k tomu, že získáváme souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů, čl. 6, odst. 1, bod 1 a) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů.
Čl. 6, odst. 1, bod b) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění smlouvy, ve které je subjekt údajů smluvní stranou. To se rovněž vztahuje na zpracování nezbytné pro provádění předsmluvních opatření.
Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, čl. 6, odst. 1, bod 1 c) GDPR slouží jako právní základ.

Pokud by bylo nutné zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, čl. 6, odst. 1, bod 1 d) GDPR je právním základem.

Je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a takové zájmy nejsou neobvykle vysokými zájmy, základními právy a svobodami subjektu údajů, pak čl. 6, odst. 1, bod 1 f) GDPR slouží jako právní základ pro zpracování. 

3.    Vymazání a doba ukládání dat

Osobní údaje subjektu údajů budou odstraněny nebo zablokovány, jakmile účel, pro který byly uloženy, pomine. Dále mohou být údaje uchovávány, pokud jsou stanoveny evropskými nebo vnitrostátními zákonodárci ve směrnicích, právních předpisech nebo jiných předpisech Evropské unie, kterým podléhá správce údajů. Data budou rovněž vymazána nebo zablokována v okamžiku uplynutí doby uchovávání předepsané stanovenými normami, pokud není nutné, aby data byla uložena na delší dobu pro uzavření nebo plnění smlouvy.

IV.    Ustanovení o webových stránkách a vytváření protokolových souborů

1.    Popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu na naši webovou stránku náš systém automaticky získává data a informace ze systému přistupujícího počítače.

Jsou přitom shromažďována následující data:

(1)    IP adresa uživatele
(2)    Datum a čas přístupu 

Tato data jsou také ukládána v protokolových souborech našeho systému. Tyto informace nejsou ukládány s jinými osobními údaji uživatele.

2.    Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání dat a protokolových souborů je čl. 6, odst. 1, bod 1 f) GDPR.

3.    Účel zpracování údajů

Dočasné ukládání IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné webové stránky doručit do počítače uživatele. Za tímto účelem musí být adresa IP uživatele uložena po dobu trvání relace. 
Data jsou ukládána v souborech protokolu, aby byla zajištěna správná funkce webové stránky. Dále tato data slouží k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. V tomto kontextu není pro marketingové účely prováděno žádné vyhodnocování údajů.
Tyto účely jsou rovněž v našich oprávněných zájmech v oblasti zpracování údajů podle čl. 6, odst. 1, bod 1 f) GDPR.

4.    Doba uložení údajů

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů k tomu, aby byl web dostupný, je tomu tak v okamžiku ukončení relace. 
V případě dat uložených v souborech protokolu je tomu tak po maximálně sedmi dnech. Skladování nad tento čas je možné, v takovém případě však bude IP adresa uživatele vymazána nebo zkreslena, takže ji již nelze přiřadit přistupujícímu klientovi.

5.    Právo na námitku a právo na vyloučení

Získávání dat je nezbytné pro poskytování webových stránek a ukládání dat do souborů protokolu je nezbytné pro provozování webových stránek. Uživatel má právo vznést námitku.

V.    Používání cookies

1.     Popis a rozsah zpracování dat

Naše webové stránky využívají cookies. Soubory cookies jsou textové soubory uložené v počítačovém systému uživatele v nebo prostřednictvím internetového prohlížeče. Jakmile uživatel přistupuje k webu, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasně identifikovat prohlížeč při příštím přístupu k webové stránce.

Používáme soubory cookie k tomu, abychom optimalizovali naši webovou stránku. Některé prvky naší webové stránky vyžadují, aby byl přistupující prohlížeč identifikován, pokud uživatel přejde z jedné stránky na jinou.

V cookies jsou ukládány a přenášeny následující údaje:

(1)    IP adresa uživatele
(2)    Datum a čas přístupu
(3)    Objem přenesených dat
(4)    Dotazující doména

Na našich webových stránkách rovněž používáme cookies, jež nám umožňují analyzovat zvyky uživatele při procházení webu.

Tímto způsobem je možno přenášet následující údaje:

(1)    Typ, model a značku počítačového vybavení, rozlišení displeje
(2)    Operační systém, verze, rodiny
(3)    Prohlížeč, verze, konfiguraci, enginy, pluginy, jazyky a jejich kódování
(4)    Údaje o poloze
(5)    Údaje o poskytovatelích
(6)    Počet stránek na návštěvu, počet návštěv, opakované návštěvy, doba návštěvy, datum návštěvy
(7)    Vstupní stránky, výstupní stránky, URL stránky, název stránky, vyhledávané položky, stahování
(8)    Vyhledávací nástroje, vyhledávané položky, webové stránky, sociální sítě
(9)    Kampaně, klíčové slovo kampaně

Při přístupu na náš web je uživatel informován, že pro účely analýzy jsou používány soubory cookies. V tomto kontextu jsou také vydány informace týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

2.     Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů za pomoci technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6, odst. 1, písm. 1 f) GDPR.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie pro účely analýzy za předpokladu, že uživatel získal souhlas k tomuto účelu, je čl. 6, odst. 1, bod 1 a) GDPR.

3.     Účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zjednodušení používání webových stránek pro uživatele. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Proto je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán po přechodu z jedné stránky na druhou.

Uživatelská data shromážděná technicky nezbytnými soubory cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů.
Analytické soubory cookie jsou používány za účelem zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Pomocí analytických souborů cookie zjistíme, jak je web používán, což nám umožňuje neustále zlepšovat naše služby. To nám umožňuje poskytnout optimální vedení uživatele a prezentovat co možná nejrozmanitější webové stránky spolu s novým obsahem, když opět navštívíte náš web.

Tyto účely jsou rovněž v našich oprávněných zájmech při zpracování osobních údajů podle čl. 6, odst. 1, bod 1 f) GDPR. 

4.    Doba ukládání, právo na námitku a právo na vyloučení

Cookies jsou uloženy v počítači uživatele, ze kterého jsou přenášeny na naše webové stránky. Jako uživatel tedy máte úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Máte možnost zrušit nebo omezit přenos souborů cookie změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Cookies, které již byly uloženy, mohou být kdykoli smazány. Toto lze provést také automaticky. Pokud jsou cookies pro naše webové stránky deaktivovány, některé funkce webových stránek nebude možno plně využít. 

VI.   Zaznamenávání údajů uchazečů o zaměstnávání

1. Popis a rozsah údajů, které mají být zpracovány 

Proces přijímání nových zaměstnanců probíhá prostřednictvím e-mailové adresy hr[at]edag.cz. Po počátečním ověření vyplní uchazeč formulář, který je v souladu s platným zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ust. § 30, a který má zaměstanavatel právo ho od uchazeče požadovat. Jsou zaznamenány:

(1)    Příjmení a jméno, 
(2)    Datum narození, 
(3)    Místo bydliště (doručovací adresa), 
(4)    Vzdělání, 
(5)    Zaměření současného zaměstnání,

Kromě toho může uchazeč, na základě jeho souhlasu, dobrovolně poskytnout telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, které výrazně usnadňují vzájemný kontakt mezi stranami.
Vyplněním formuláře získáváme souhlas se zpracováním poskytnutých informací v rámci procesu náboru a odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů.

V této souvislosti nebudeme zveřejňovat údaje třetím stranám. Tyto údaje se používají výhradně pro zpracování předložené korespondence a procesu náboru.

2.    Právní základ zpracování údajů 

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 bod a) GDPR, pokud uživatel dal svůj souhlas.
Právním základem pro zpracování údajů poskytnutých prostřednistvím e-mailu je čl. 6 odst. 1 str. 1 bod f) GDPR. Pokud je e-mailová adresa určena k uzavření smlouvy, pak další základ pro zpracování je čl. 6 odst. 1 str 1 bod b) GDPR.

3.    Účel zpracování 

Zpracování osobních údajů získaných během procesu náboru je použito pouze k zpracování informací poskytnutých tímto způsobem. V případě elektronického kontaktování také znamená nezbytný a oprávněný zájem na zpracování údajů.

4.    Doba uchovávání údajů 

Údaje shromážděné během přijímacího řízení se zpravidla uchovávají se souhlasem uchazeče po dobu 6 měsíců. Není-li pracovní poměr sjednán v této llhůtě, budou všechny údaje vymazány. Ve vyjímečných případech, s písemným souhlasem uchazeče, smí být údaje uchovány po dobu 12-ti měsíců. To platí i pro případy, kde se strany dohodly k vzájemné spolupráci, ale zaměstnanecký poměr není možný sjednat do 6 měsíců. Pokud vznikne pracovní poměr, data získaná během procesu náboru, jsou uchovávána po celou dobu trvání pracovního poměru a budou smazána poslední pracovní den zaměstnance.

VII.    Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

1.    Popis a rozsah zpracování dat

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který nás můžete kontaktovat online. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zadané do vstupní masky se nám předávají a uloží. Následující údaje jsou povinné:

(1)    Příjmení, křestní jméno
(2)    E-mailová adresa
(3)    Obsah vzkazu

Mohou být rovněž poskytnuty následující volitelné údaje:

(4)    Společnost
(5)    Název/oslovení
(6)    Telefonní číslo
(7)    Ulice, č.p.
(8)    PSČ, město
(9)    Země

V okamžiku odeslání vzkazu jsou rovněž ukládána následující data:

(10)    IP adresa uživatele
(11)    Datum a čas registrace

V tomto ohledu nedochází k žádnému zveřejňování údajů třetím stranám. Taková data jsou používána pouze pro zpracování komunikace a dále pro účely provozování webových stránek jsou poskytována mateřské společnosti EDAG Engineering GmbH.

2.    Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je oprávněný zájem společnosti EDAG Engineering CZ spol. s r.o.
Právním základem pro zpracování údajů shromážděných v případě zasílání e-mailu oprávněný zájem společnosti EDAG Engineering CZ spol. s r.o. 

Pokud je důvodem kontaktu přes e-mail úmysl uzavřít smlouvu, pak čl. 6, odst. 1, bod 1 b) GDPR bude sloužit jako dodatečný právní základ pro zpracování údajů.

3.    Účel zpracování údajů

Jediným důvodem pro zpracování osobních údajů ze vstupní masky je umožnit nám komunikovat s Vámi. Pokud je kontakt vytvořen e-mailem, zakládá to také legitimní zájem o zpracování dat.
Další osobní údaje shromážděné při odeslání zprávy slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4.    Doba ukládání údajů

Údaje se vymažou, jakmile již nebudou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny. U osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře a data přenášená e-mailem se jedná o případ, kdy je ukončena konkrétní komunikace s uživatelem. Komunikace skončí, když okolnosti naznačují, že daná záležitost byla plně vyřešena. 
Dodatečné osobní údaje shromážděné při odesílání zprávy budou smazány po uplynutí nejvýše sedmi dnů.

5.    Právo na námitku a právo na vyloučení

Uživatel má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud uživatel nás kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uložení svých osobních údajů. Pokud tomu tak je, v komunikaci nelze pokračovat.
V takovém případě budou všechny osobní údaje shromážděné v důsledku kontaktu smazány.

VIII.    Sledování webu

1.    Popis a rozsah zpracování dat

Tyto webové stránky využívají službu Matomo Web Analytics k analýze a pravidelnému vylepšování používání našich webových stránek. Získané statistiky nám umožňují zlepšit naše služby a zvýšit u vás, našich uživatelů, zájem o ně. 
Pro tuto analýzu jsou soubory cookies ukládány ve vašem počítači. Jakékoli informace shromážděné tímto způsobem uchovává správce údajů pouze na svém serveru v Německu. Analýzu můžete upravit odstraněním existujících souborů cookie a zabráněním ukládání souborů cookie. Pokud byste zabránili ukládání souborů cookie, upozorňujeme vás na skutečnost, že by to mohlo mít za následek, že naše webové stránky nebude možno plně využívat. Je možné provést takové nastavení v prohlížeči, které předejte ukládání souborů cookie. Je také možné zabránit tomu, aby byl systém Matomo používán odstraněním následujícího zaškrtnutí a tím i aktivace volitelného pluginu: 

 tomu jsou zpracovány následující, vás týkající se údaje:
(1)    IP adresa uživatele
(2)    Datum a čas přístupu
(3)    Typ, model a značku počítačového vybavení, rozlišení displeje
(4)    Operační systém, verze, rodiny
(5)    Prohlížeč, verze, konfiguraci, enginy, pluginy, jazyky a jejich kódování
(6)    Kontinent, země, oblast, město
(7)    Poskytovatel
(8)    Počet stránek na návštěvu, počet návštěv, opakované návštěvy, doba návštěvy, datum návštěvy
(9)    Vstupní stránky, výstupní stránky, URL stránky, název stránky, vyhledávané položky, stahování
(10) Vyhledávací nástroje, vyhledávané položky, webové stránky, sociální sítě
(11) Kampaně, klíčové slovo kampaně

2.    Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro využití systému Matomo je čl. 6, odst. 1, bod 1 f) GDPR.

3.    Účel zpracování údajů

Cílem používání webové analytické služby je analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich webových stránek. Získané statistiky nám umožňují zlepšit naše služby a zvýšit u našich uživatelů zájem o ně.
Tyto účely jsou rovněž v našich oprávněných zájmech v oblasti zpracování údajů podle čl. 6, odst. 1, bod 1 f) GDPR.

4.     Doba ukládání údajů, právo na námitku a právo na vyloučení

Výše zmíněné soubory cookie jsou ukládány v počítači uživatele, ze kterého jsou přenášeny na naše webové stránky. Jako uživatel tedy máte úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Deaktivaci nebo omezení přenosu souborů cookie můžete provést změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Cookies, které již byly uloženy, mohou být kdykoli smazány. To lze provést také automaticky. Pokud jsou cookies pro naše webové stránky deaktivovány, nemohou být některé funkce webových stránek plně využity.

Program Matomo je projekt typu open source. Informace dodavatele jakožto třetí strany týkající se ochrany údajů naleznete na adrese https://matomo.org/privacy-policy/.

IX.    Začlenění Google Maps

1.    Popis a rozsah zpracování dat

Na této webové stránce používáme službu Mapy Google. To nám umožňuje zobrazit interaktivní mapy přímo na webových stránkách, takže je pro vás snadné a pohodlné používat funkci map.
Pokud navštívíte webovou stránku, společnost Google obdrží informace, že jste aktivovali odpovídající podstránku našeho webu. Dále jsou přenášeny následující údaje:

(1)    IP adresu přistupujícího počítače
(2)    Datum a čas dotazu

K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytla uživatelský účet, pomocí kterého jste se přihlásili. Pokud jste se přihlásili do Googlu, vaše data jsou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byla data přiřazena vašemu profilu společnosti Google, musíte se před kliknutím na odkaz odhlásit. 
Dále, v závislosti na nastavení uživatele, může společnost Google rovněž sbírat data o vaší poloze. Váš souhlas s používáním takových dat je však vždy nezbytný a můžete jej odmítnout v dotazu společnosti Google. 
Další informace týkající se účelu a rozsahu získávání dat a jejich zpracování poskytovatelem pluginů naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatele, kde naleznete v tomto ohledu další informace o vašich právech a nastavení možností ochrany vašeho soukromí.

http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a předkládá ochranný štítek EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.    Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, bod 1 f) GDPR. Za předpokladu, že byl získán souhlas uživatele webu, právním základem pro zpracování dat je čl. 6, odst. 1, bod 1 a) GDPR.

3.    Účel zpracování údajů

Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily využití, které pak používá pro účely reklamy nebo výzkumu trhu a/nebo návrhů založených na potřebách svých webových stránek. Analýza tohoto typu se provádí (a to i u uživatelů, kteří se nepřihlásili), zejména pro poskytování reklamy založené na potřebách a informování ostatních lidí, kteří používají sociální síť, o vašich aktivitách na našich webových stránkách.

4.    Doba ukládání údajů

Nemáme žádný vliv na shromážděná data a operace zpracování dat, ani neznáme úplný rozsah získávání údajů, účely, pro které jsou zpracovávány, nebo doby jejich ukládání. Stejně tak nemáme žádné informace o tom, zda společnost Google odstranila veškeré shromážděné údaje.

5.    Právo na námitku a právo na vyloučení

Chcete-li zabránit tomu, aby byla data přidělena stávajícímu profilu u společnosti Google, před aktivací odkazu se odhlaste. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů a k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

X.    Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, jste subjektem údajů definovaným v GDPR a máte vůči správci údajů tato práva:

1.    Právo na informace

Můžete požádat správce údajů o poskytnutí potvrzení o tom, zda jsou námi zpracovávány vaše osobní údaje. 
Pokud takové zpracování probíhá, můžete požádat správce údajů, aby vám poskytl informace týkající se následujících skutečností:

(1)    Účely, pro které jsou zpracovávány osobní údaje;
(2)    Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány;
(3)    Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zveřejněny osobní údaje, které se vás týkají;
(4)    Plánovaná doba ukládání osobních údajů, které se vás týkají, nebo pokud není možné poskytnout konkrétní informace o tomto bodě, kritéria pro definici doby ukládání údajů;
(5)    Existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají, práva na omezení zpracování zpracovatelem nebo právo vznést námitky proti tomuto zpracování;
(6)    Existence práva podat stížnost u dozorčího orgánu;
(7)    Veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od samotného subjektu údajů;
(8)    Existence automatického rozhodování a profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o použité logice a důsledcích a předpokládaném dopadu takového zpracování na subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informace o vhodných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR týkajícím se přenosu dat.

2.    Právo na opravu

Máte právo požádat správce údajů o opravu nebo kompletnost všech osobních údajů, které se vás týkají, a které po zpracování byly nesprávné nebo neúplné. Správce údajů musí provést všechny opravy bez zbytečného odkladu.

3.    Právo na omezení zpracování

Za následujících podmínek můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

(1) Pokud zpochybňujete správnost osobních údajů, které se vás týkají, po dobu, která správci údajů umožňuje ověřit přesnost osobních údajů;
(2) Zpracování je protiprávní a odmítnete vymazání osobních údajů, místo toho požadujete omezení používání osobních údajů;
(3) Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je vy k tomu, abyste vytvořili, uplatnili nebo obhájili právní nároky, nebo
(4) Pokud jste podal(a) námitku ke zpracování údajů v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jasné, zda legitimní důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Je-li zpracování osobních údajů, které se vás týkají, omezeno, pak je možné tyto údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo s cílem vytvořit, uplatnit nebo obhájit právní nároky nebo chránit práva jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů významného veřejného zájmu na základě práva Evropské unie nebo jejího členského státu.
Pokud bylo omezení zpracování provedeno za výše uvedených podmínek, bude vás správce údajů informovat před zrušením těchto omezení.

4.    Právo na vymazání údajů

a)    Závazek vymazat údaje
Můžete požádat správce, aby bez zbytečného odkladu smazal osobní údaje, které se vás týkají, a tento je povinen tyto údaje neprodleně smazat, pokud platí jeden z následujících důvodů:

(1) Osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.
(2) Odvoláte svůj souhlas, který sloužil jako základ pro zpracování podle čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, bod a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
(3) Podáváte námitku ke zpracování podle čl. 21, odst. 1 GDPR a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte námitku ke zpracování podle čl. 21, odst. 2 GDPR.
(4) Osobní údaje, které se vás týkají, byly protiprávně zpracovány.
(5) Vymazání osobních údajů, které se vás týkají, je nezbytné k zajištění dodržování zákonné povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které podléhají správci údajů.
(6) Osobní údaje, které se vás týkají, byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v souladu s čl. 8, odst. 1 GDPR.

b) Informace třetím stranám
Pokud správce uveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen tyto údaje vymazat v souladu s čl. 17, odst. 1 GDPR, pak, s přihlédnutím k dostupným technologiím a realizačním nákladům, uplatní správce příslušná opatření, která mohou mít též technickou povahu, aby informoval osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, kde jste jako subjekt údajů požádali o odstranění všech odkazů na tato osobní data, jakož i všech kopií nebo replikací těchto osobních údajů. 

c) Výjimky
Subjekt údajů nemá právo na vymazání svých údajů, pokud je jejich zpracování nezbytné za těmito účely:

(1) Uplatňovat práva na svobodu projevu a svobodu informací;
(2) Splnit zákonnou povinnost vyžadující zpracování na základě práva Evropské unie nebo jejího členského státu, kterému podléhá správce, nebo vykonávat úkol prováděný ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci;
(3) Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9, odst. 2 body h) a i) a čl. 9, odst. 3 GDPR;
(4) Pro archivační účely ve veřejném zájmu, pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89, odst. 1 GDPR, pokud právo uvedené v odstavci a) pravděpodobně znemožní nebo vážně zhorší dosažení účelu tohoto zpracování, nebo
(5) Zřídit, uplatňovat nebo hájit právní nároky.

5.    Právo na informace

Pokud jste u správce údajů uplatnili své právo na správnost, odstranění nebo omezení zpracování vašich údajů, pak je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, o takové opravě nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné, nebo by znamenalo nepřiměřené náklady a úsilí.
Máte právo na to, aby vás správce informoval o těchto příjemcích.

6.    Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste správce poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo předávat tyto údaje jinému správci bez překážek od správce, kterému byly poskytnuty vaše osobní údaje:

(1) Zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6, odst. 1, bod 1 a) GDPR nebo čl. 9, odst. 2 bodu a) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6, odst. 1, bod 1 b) směrnice GDPR a
(2) Zpracování probíhá automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte také právo mít osobní údaje týkající se vaší osoby přenášena přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky možné. Toto nesmí nepříznivě ovlivnit práva a svobody druhých.
Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů za účelem plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

7.    Právo na námitku

Máte právo, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to na základě čl. 6, odst. 1, 1 e) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. 
Správce údajů nebude dále zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, ledaže by správce mohl prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování slouží ke zřízení, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro takové marketingové účely; to platí i pro profilování, pokud se týká takového přímého marketingu.

Pokud máte námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, nebudou již zpracovávány pro takové účely.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti - bez ohledu na směrnici 2002/58 / EG - máte právo uplatnit své právo na námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

8.    Právo na zrušení prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu před jeho odstoupením.

9.    Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které vyvolává právní účinky, které se vás nějakým způsobem významně dotýkají. To se nevztahuje na rozhodnutí, které: 

(1) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů,
(2) je povoleno právními předpisy Evropské unie nebo jejího členského státu, kterým podléhá správce, a které rovněž stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, nebo
(3) se provádí s vaším výslovným souhlasem.

Tato rozhodnutí však nesmějí vycházet ze zvláštních kategorií osobních údajů uvedených v čl. 9, odst. 1 GDPR, pokud platí čl. 9, odst. 2 písm. a) nebo g), a byla přijata vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.
Pokud jde o případy popsané v bodech 1 a 3, bude správce údajů provádět vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, včetně alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

10.    Právo podat stížnost u orgánu dozoru

Aniž by byl dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u orgánu dozoru, zejména v členském státě vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení práv, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR. 

Orgán dozoru, u něhož byla stížnost podána, bude informovat stěžovatele o průběhu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl. 78 GDPR.

V České republice je orgánem dozoru:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz
tel.č.: +420 234 665 800, +420 234 665 111